სიახლეები

პროდუქტები

17 ივნისი, 2023

განცხადება

სს “ბიოქიმფარმის” მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

საქართველოს კანონის “მეწარმეთა შესახებ” შესაბამისად სს “ბიოქიმფარმის” სამეთვალყურე საბჭო იწვევს სს-ს აქციონერების მორიგ საერთო კრებას, რომელიც გაიმართება 2023 წლის 11 ივლისს, დღის 12 საათზე. მისამართი: ქ. თბილისი, გოთუას ქ. 8. კენჭისყრის ფორმა: დამსწრე აქციონერების კენჭისყრის ღია ფორმით – ხელის აწევით.

კრების დღის წესრიგი:

1. წლიური ანგარიში.

2. სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშის დამტკიცება.

3. სამეურნეო მდგომარეობის შესახებ ანგარიში.

4. წმინდა მოგების განაწილების შესახებ წინადადება.

5. დირექტორის ანგარიშის დამტკიცება.

 

აქციონერს, 2023 წლის 20 ივნისიდან 30 ივნისამდე 10 სთ–დან 17 სთ–მდე შეუძლია შეამოწმოს კრებაში მონაწილეობის უფლება. სააღრიცხვო დღე 14 ივნისი. აქციონერმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა. მისამართი: დამოუკიდებელი რეგისტრატორი სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“ (ლიცენია N 70006; ი. ჭავჭავაძის გამზირი N74ა, 0162 თბილისი, საქართველო, ტელეფონის ნომერი: 2225351).

საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის უფლება აქვს იმ აქციონერს, რომელსაც საკუთრების უფლება ჰქონდა საერთო კრების სააღრიცხვო დღისთვის. წარმომადგენლობა დასაშვებია სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე. კრებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისა და დღის წესრიგთან დაკავშირებული რეკომენდაციების მისაღებად აქციონერებს შეუძლიათ მიმართონ სს „ბიოქიმფარმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს.

 

სს “ბიოქიმფარმი” – ს დირექტორი ა. ღოლიჯაშვილი

გააზიარე